Ebook Phương pháp dạy học mỹ thuật: Phần 2

Tiếp theo phần một thì phần 2 của cuốn sách Phương pháp dạy học mỹ thuật cung cấp cho bạn đọc những nội dung thông tin về: Thường thức mỹ thuật và phương pháp dạy học mỹ thuật, giới thiệu mỹ thuật Việt Nam, giới thiệu sơ lược một số họa sĩ tiêu biểu của mỹ thuật thế giới, môn mỹ thuật ở trường tiểu học và phương pháp giảng dạy. Tài liệu phục vụ cho các bạn ngành sư phạm mỹ thuật tham khảo trong quá trình học tập nghiên cứu và giảng dạy.