Ebook Kỹ thuật in lụa: Phần 1 - Quang Bạch (biên soạn)

Ebook Kỹ thuật in lụa do tác giả Quang Bạch biên soạn có cấu trúc nội dung gồm hia phần chính phần một trình bày về kỹ thuật in, còn phần hai trình bày về các công thức tính thường dùng trong kỹ thuật in. Dưới đây là phần 1 của cuốn sách trình bày các nội dung trong kỹ thuật in như: Phương pháp trang trí sản phẩm, mực in (hồ in), kỹ thuật in, khái quát về phương pháp in lụa, kỹ thuật in lụa, kỹ thuật làm khuôn in, lưới in, sơ đồ cấu tạo của khuôn in. Mời các bạn cùng tham khảo.