• Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam

  Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam

  Lịch sử Mỹ thuật Việt Nam giúp các bạn tìm hiểu về nghệ thuật tạo hình thời tiền sử và các đời vua Hùng, thời kỳ Bắc thuộc, thời độc lập tự chủ trong chế độ phong kiến, mỹ thuật thời kỳ Pháp thuộc, mỹ thuật sau khi dành độc lập, đấu tranh thống nhất đất nước và hiện nay và một số nền nghệ thuật các dân tộc ít người. Mời...

   20 p hcmufa 13/12/2013 734 5

 • Tiếp xúc của mỹ thuật hiện đại Việt Nam với thế giới - Thái Bá Vân

  Tiếp xúc của mỹ thuật hiện đại Việt Nam với thế giới - Thái Bá Vân

  Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Tiếp xúc của mỹ thuật hiện đại Việt Nam với thế giới của tác giả Thái Bá Vân để nắm bắt nội dung về nghệ thuật của Việt Nam, cuộc tiếp xúc với nghệ thuật Pháp, lịch sử cổ Việt Nam, cuộc tiếp xúc với nghệ thuật của Trung Quốc và Liên Xô, tiếp xúc với nghệ thuật của các nước Âu - Mỹ.

   13 p hcmufa 13/12/2013 203 2

 • Tài liệu Đề cương chi tiết môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Tài liệu Đề cương chi tiết môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Tài liệu Đề cương chi tiết môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam cung cấp cho các bạn sinh viên những nội dung kiến thức về nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của môn học, sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối đấu tranh dành chính quyền, đường lối kháng chiến chống...

   44 p hcmufa 13/12/2013 251 0

 • Bài Thuyết Trình đường lối cách mạng ĐCSVN

  Bài Thuyết Trình đường lối cách mạng ĐCSVN

  Nội dung bài thuyết trình: Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc ra đời của Đảng, sự ra đời của Đảng là kết quả của một quá trình lựa chọn con đường cứu nước, Đảng ra đời là kết quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mac-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, ý nghĩa sự ra đời của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p hcmufa 13/12/2013 138 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số